ฮิต: 30
ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA Online 2021)
  DSC0673

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA Online 2021) ในหัวข้อการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA Online หลักและความสำคัญของการประเมิน ITA Online หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินฯ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน โดยแบ่งการประชุมเป็น 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2