ฮิต: 5853
กฎหมายและระเบียบที่เกียวข้อง

* รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

* พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

 
 

* พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 
 
 

* พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา

 
 
 
 

 

* พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 * พรบ.การศึกษาภาคบังคับ

 

* พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ * พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

 

ระเบียบ ข้อบังคับ               
 ประกาศ