ฮิต: 41558

การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

1> แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
2> ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3> ประกาศ ประกวดราคา ปีงบประมาณ 2567
4> ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

 

5> สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2567