S 23978001

ชื่อ : นายยอดรัก  บุรวัฒน์

ภูมิลำเนา : จังหวัดร้อยเอ็ด

โทรศัพท์ : 093 102 0950

สำเร็จการศึกษา : ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   

    (การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ประวัติการรับราชการ

เริ่มรับราชการวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2547 

1.  ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม สพท บร 2

2. ครู โรงเรียนสีดาประชาสรรค์ สพท รอ 3

3. รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

   สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

4. รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองห้องหนองดง หนองหิน อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด           

    สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

5. ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

   สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

6.ผู้อำนวยการโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

   สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

7. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

8. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน)