ฮิต: 1513

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

>> ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2564

 

>> แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      

 

 

 

 

>> พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

 

 

 

>> คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรม ตามประมวลจริยธรรมฯ