ฮิต: 448
ประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ กลุ่มรร.เกาะจันทร์2
0000


    วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ซึ่งมีจำนวนลูกเสือ - เนตรนารี และคณะวิทยากร รวมทั้งสิ้น 315 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติกิจกรรมในวิชาลูกเสือ นำวิชาการที่เรียนมาใช้ในการอยู่ค่ายพักแรม ฝึกการใช้กระบวนการกลุ่ม ระบบหมู่ ในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่