ฮิต: 12644

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

 แผนการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565  detail3

        รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     > ตุลาคม 2564
      > พฤศจิกายน 2564
      > ธันวาคม 2564
      > มกราคม 2565
      > กุมภาพันธ์ 2565
      > มีนาคม 2565
      > เมษายน 2565
      > พฤษภาคม 2565
      > มิถุนายน 2565

      > กรกฎาคม 2565

 

        รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
        > ตุลาคม 2564
       > พฤศจิกายน 2564 
       > ธันวาคม 2564
       > มกราคม 2565
       > กุมภาพันธ์ 2565
       > มีนาคม 2565
       > เมษายน 2565
       > พฤษภาคม 2565
       > มิถุนายน 2565
       > กรกฎาคม 2565 

 
 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564