ฮิต: 9652
แผนการดำเนินงานของ สพป.ชลบุรี เขต 2 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2566

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565