ฮิต: 10123

แผนการดำเนินงานของ สพป.ชลบุรี เขต 2 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2567

  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2567
 
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566