ฮิต: 2447

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

        ปีงบประมาณ 2563

>> การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี   

 

 

 

>> การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต