ฮิต: 7277

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

    ปีงบประมาณ 2565

>> การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี 2565

 

>> การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ปี 2565