ฮิต: 6527

         การเปิดโอกาสให้เกิดให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ สพป.ชลบุรี เขต 2   

      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (home school)

 

  • การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ด้านอื่น ๆ