headcen

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
 1

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 นำโดย นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมชี้แจงคลีนิกออนไลน์ให้คำปรึกษาแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น)
 1

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น)

ร่วมรับชมรายการ " พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 26/2564
 1

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 26/2564 ผ่านช่องทาง OBEC Channel เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ในและประชุมสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมรายการ " พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 26/2564

ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
 1

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก