headcen

ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 11/2564
 1

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 11/2564 เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา และดำเนินการประชุมเพื่อสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 11/2564

ร่วมประชุมรายงานการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
 1

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายอัคคกฤต เชยชิต ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายพัฒนะ พัฒนะทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมประชุมรายงานการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

ออกตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 1

วันที่ 13 มีนาคม 2564 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้าและโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

อ่านเพิ่มเติม: ออกตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)

เข้าร่วมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563
 1

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายสัมฤทธิ์ รงค์ทอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร

อ่านเพิ่มเติม: เข้าร่วมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563