headcen

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ อบจ.ชลบุรี
0000

    วันที่ 1 เมษายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ องค์บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมให้แก่เยาวชนและนักเรียนในโรงเรียน โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42 (บ้านเนินแร่ไพบูลย์ราษฎร์สงเคราะห์) ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ อบจ.ชลบุรี

การอบรม "พัฒนาทักษะการสอนอ่านเขียนภาษาไทย โดยการใช้สี ป.1"
0000

    วันที่ 31 มีนาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม "พัฒนาทักษะการสอนอ่านเขียนคำศัพท์ภาษาไทย โดยการใช้สี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1" เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 150 คน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวเนาวะรัตน์ ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก พร้อมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแก จังหวัดสระแก้วมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรม "พัฒนาทักษะการสอนอ่านเขียนภาษาไทย โดยการใช้สี ป.1"

 การอบรม "พัฒนาทักษะการสอนอ่านเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการใช้สี
0000

    วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม "พัฒนาทักษะการสอนอ่านเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการใช้สี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2" เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 150 คน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวเนาวะรัตน์ ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก พร้อมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแก จังหวัดสระแก้วมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรม "พัฒนาทักษะการสอนอ่านเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการใช้สี

อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ครั้งที่ 3
0000

    วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Perfessional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 3 สู่กลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมมือร่วมพลังในองค์กรเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ครั้งที่ 3