headcen

มอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กนักเรียนและครูผู้สอนที่ได้รับรางวัลฯ
0000

    วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กนักเรียนและครูผู้สอนที่ได้รับรางวัลระดับชาติในการแข่งขันโครงการงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปหัตถกรรมของนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 67 จำนวน 179 รางวัล ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ และครูผู้สอนสามารถนำไปพัฒนานักเรียนเพื่อประกอบในการขอเลื่อนวิทยฐานะ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน

อ่านเพิ่มเติม: มอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กนักเรียนและครูผู้สอนที่ได้รับรางวัลฯ

 การตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
0000

    วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเข้าพบนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยมีดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค 9 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี จากนั้นทางคณะได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ตามนโยบายการตรวจราชการ เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (พานทอง) และโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" (สังกัด สพม.18)

อ่านเพิ่มเติม: การตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

 การอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning และการพัฒนาครูฯ
0000

    วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธาน เปิดการอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning และการพัฒนาครูด้วยกระบวนการ PLC เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำหน้าที่ของครูแต่ละคนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ โดยได้รับเกียรติจาก นายบัณฑิตย์ คงศักดิ์ไพบูลย์ ที่ปรึกษาโรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning และการพัฒนาครูฯ

การอบรมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฯ
0000

    วันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธาน เปิดการอบรมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อให้สถานศึกษานำหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้ ปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติศักดิ์ เกตุนุติ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฯ