headcen

การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
0000

    วันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานและบรรยายพิเศษการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้โรงเรียนดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าอย่างเพียงพอ และครบถ้วน สมวัย อีกทั้งเป็นการลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้นักเรียนมีภูมิต้านทางโรคที่ดี โดยได้รับเกียรติจากนายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ข้าราชการบำนาญ สังกัดงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม และในภาคบ่ายได้มีการอบรมการใช้งานโปรแกรม Thai School Lunch โดยนางสุจิตร พุฒิยืน ,นางสาวดรุณทิพย์ ขันสุข และทีมงานของสพป.ชลบุรี เขต 1 ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
0000

    วันที่ 25 มกราคม 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Perfessional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่กลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมมือร่วมพลังในองค์กรเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ

อ่านเพิ่มเติม: อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ในช่วงภาคเรียนที่ 2
0000

    วันที่ 22 มกราคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้านคลองยาง และโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ อำเภอบ่อทอง โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากผอ.โรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม: ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ในช่วงภาคเรียนที่ 2

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2561
0000

    วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2561 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย...

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2561