5122566

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ.
 1

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 โดยมี นายสุพรรณ หารธุจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยนางช่อชะบา ชื่นบาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และ ว่าที่ ร.ต.สุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ให้คำแนะนำและแนวทางตามตัวชี้วัดการประเมินในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ.

อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 1

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต" โดยมี นายปรีชา แนบถนอม หัวหน้าฝ่ายป้องกันการทุจริต และนางสาวเบญจพร แก้วบุญทอง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการโดยยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ และได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดชลบุรี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 1

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ITA Online 2020) ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการ สพป.ชบ.2 ครั้งที่ 5/2563
 1

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการ สพป.ชบ.2 ครั้งที่ 5/2563