12082565

  ประธานเปิดโครงการทบทวนผู้กำกับลูกเสือ ปีงบประมาณ 2561
0000

    วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนผู้กำกับลูกเสือ ปีงบประมาณ 2561 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ผู้กำกับลูกเสือและให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของกองลูกเสือโรงเรียนได้ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในโรงเรียนนั้นสามารถพัฒนาให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ความอดทน เสียสละ และสร้างให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีของชาติ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน จากโรงเรียนในสังกัด โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สาโรจน์ ไทยธรรม นายกสโมสรลูกเสือจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดโครงการทบทวนผู้กำกับลูกเสือ ปีงบประมาณ 2561

  สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 28 กรกฎาคม 2561
000000

    วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 28 กรกฎาคม 2561 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 28 กรกฎาคม 2561

  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน
0000

    วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2561 โดยมีนายสรพงษ์ กล่อมจิตต์ รองผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประเมิน พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน

  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
0000

    วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย และได้มีการมอบรางวัลเพื่อแสดงความยินดีกับโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่ ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2561