ประธานเปิดการอบรมโครงการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
0000

      วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นกระบวนการตรวจสอบการทำงานของตนเอง โดยประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่นำไปสู๋การพัฒนาปรับปรุงตนเอง และพร้อมที่จะได้รับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกต่อไป ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดการอบรมโครงการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา

  ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่นายสมเดช วุฒิไตรรัตน์ ผอ.รร.บ้านชุมนุมปรกฟ้า
0000

      วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 18.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงานร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่นายสมเดช วุฒิไตรรัตน์ ผอ.รร.บ้านชุมนุมปรกฟ้า เพื่อระลึกถึงคุณูปการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และเป็นขวัญ กำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่นายสมเดช วุฒิไตรรัตน์ ผอ.รร.บ้านชุมนุมปรกฟ้า

  อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 9
0000

      วันที่ 28 กันยายน 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Perfessional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 9 สู่กลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมมือร่วมพลังในองค์กรเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และมีการแสดงมุทิตาจิตแด่นายสินชัย โรจนไพฑูรย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 2 เพื่อเป็นเกียรติและให้ขวัญกำลังใจ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 9

  ประธานในพิธีเปิดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 3
0000

      วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 3 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียนได้รู้จักพบปะพูดคุย รับนโยบายแนวทางการบริหารงานของกลุ่มโรงเรียนและความรู้ต่างๆ พร้อมทั้งมีการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

อ่านเพิ่มเติม: ประธานในพิธีเปิดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 3