ฮิต: 5991

     มาตรการของ สพป.ชลบุรี เขต 2
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 

  [1] มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส detail1
 [2] ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของ สพป.ชลบุรี เขต 2 detail2

 [3] มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

detail3

 [4] มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

detail1

 [5] มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

detail3

 [6] มาตรการป้องกันการรับสินบน

detail1

 [7] มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

detail3
 [8] ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของ สพป.ชลบุรี เขต 2 detail2
 [9] ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สพป.ชลบุรี เขต 2 detail1