headcen

ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะวันจักรี
0000

    วันที่ 6 เมษายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระบรมราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะวันจักรี

 การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ O-NET/NT ปีการศึกษา 2560
0000

    วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ O-NET/NT ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งจัดการอบรมให้กับครูวิชาโรงเรียน เพื่อนำผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาพื้นที่คุณภาพ ค้นหาปัญหาและแนวทางการพัฒนาสร้างแรงจูงใจในการยก ระดับผลสัมฤทธิ์ เป็นการสร้างพื้นที่คุณภาพของโรงเรียนในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 โดยได้รับเกียรติจากนางนงค์นุช อุทัยศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต 2 พร้อมคณะ ,คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 3 และผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะ ให้ความรู้แก่ครูที่เข้ารับการอบรม ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ O-NET/NT ปีการศึกษา 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำเพื่อพัฒนาหลักสูตรฯ(ฉบับปรับปรุง2560)
0000

    วันที่ 2 เมษายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำเพื่อพัฒนาหลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่สถานศึกษาในปีการศึกษา 2561 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 แทนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ของเดิม และให้ใช้ในปีการศึกษา 2561 โดยมีทีมคณะศึกษานิเทศก์ของสพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำเพื่อพัฒนาหลักสูตรฯ(ฉบับปรับปรุง2560)

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ อบจ.ชลบุรี
0000

    วันที่ 1 เมษายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ องค์บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมให้แก่เยาวชนและนักเรียนในโรงเรียน โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42 (บ้านเนินแร่ไพบูลย์ราษฎร์สงเคราะห์) ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ อบจ.ชลบุรี