รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้าข่าวสพฐ."
0000

    วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 07.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 35/2561 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 12 กันยายน 2561 มีดังนี้.....

อ่านเพิ่มเติม: รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้าข่าวสพฐ."

  การประชุมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการฯ
0000

    วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกาษา 2561 ระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อประชุมชี้แจงกำหนดการ และกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการฯ

  โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
0000

    วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้จัดโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยมีนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานวิชาการ การจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการของโรงเรียน ด้วยการวิจัยแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ถอดบทเรียนในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีคุณครูศรีไพ ต่วนภูษา ครูชำนาญการพิเศษ รร.บ้านสระสี่เหลี่ยม เป็นผู้ถ่ายทอดบทเรียน โดยมีนางสาวสมลักษณ์ พิมสกุล ศึกษานิเทศก์ นางปราณี หนูขาว ผอ.รร.วัดแก้วศิลาราม และนางพัชนี ทองแก้ว ผอ.รร.วัดบ้านเก่า เป็นผู้ดำเนินการสนทนากลุ่มในการทำวิจัย ณ ห้องประชุมรร.บ้านสระสี่เหลี่ยม

อ่านเพิ่มเติม: โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

  อบรมกิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน เยาวชนไทยหัวใจ STRONG ,ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ,ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน"
0000

    วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดอบรมกิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน เยาวชนไทยหัวใจ STRONG ,ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ,ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน" เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตการโกง ซึ่งเป็นภัยต่อชาติบ้านเมือง และเป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศ ทุกคนจึงต้องร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหา โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสำอางค์ สุดสอาด ผอ.โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) พร้อมคณะครู ซึ่งเป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และร่วมทำกิจกรรม ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมกิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน เยาวชนไทยหัวใจ STRONG ,ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ,ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน"