headcen

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
0000

    วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย ...

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
0000

    สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดการประชุมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2561 ณ จังหวัดตรังและสุราษฎร์ธานี และในวันที่ 30 เมษายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน คณะผู้บริหารสถานศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 โดยมีนายอำนาจ กาฬวัจนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ จำนวน 18 คน
0000

    วันที่ 24 เมษายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 18 คน พร้อมทั้งให้โอวาทในการปฏิบัติตน ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มศักยภาพ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ จำนวน 18 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC และเขตสุจริต
0000

    วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Perfessional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 4 สู่กลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมมือร่วมพลังในองค์กรเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และในภาคบ่ายได้ดำเนินการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC และเขตสุจริต