headcen

ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพฯ (OBECQA)
 1

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพฯ (OBECQA) โดยมี นายวุฒิชัย วันทมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เป็นประธาน ณ หอประชุมกุตารนคร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพฯ (OBECQA)

สพป.ระยอง เขต 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน ITA ONLINE
  DSC0673

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน , งานลูกเสือ , การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และการดำเนินงานของกองทุนข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และนวัตกรรมของกองทุน (รูปแบบการบริหารงาน PHANAT MODEL) ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ระยอง เขต 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน ITA ONLINE

ร่วมรับชมรายการ " พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 25/2564
  DSC0673

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 25/2564 ผ่านช่องทาง OBEC Channel เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ในและประชุมสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมรายการ " พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 25/2564

ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
  DSC0673

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่บรรจุและแต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา