headcen

ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 5/2564
 1

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 5/2564 เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา และดำเนินการประชุมเพื่อสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 5/2564

ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนวันเปิดภาคเรียน 1 กุมภาพันธ์ 2564
 1

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนวันเปิดภาคเรียน 1 กุมภาพันธ์ 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2/2563 ณ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ และโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนวันเปิดภาคเรียน 1 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตของ สพป.ชลบุรี เขต 2
 1

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้เข้าแถวเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธง สำนักงานโดยพร้อมเพรียงกัน สวดมนต์และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต พัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตของ สพป.ชลบุรี เขต 2

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชบ.2
 1

วันที่ 29 มกราคม 2564 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 , ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 4/2564 และประชุมการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ประจำเดือน มกราคม โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป ในการนี้ ได้มีการร้องเพลงและร่วมอวยพรวันเกิดให้แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ และกล่าวต้อนรับ พร้อมมอบช่อดอกไม้ให้ นางสาวนารีรีตน์ ทาทอง เจ้าพนักงานธุรการ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชบ.2