การประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2 230202 10

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายยอดรัก บุรวัฒน์  ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายอัคคกฤต เชยชิต ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้แทน เข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และแนวทางการประเมินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ (บุคลากรของสำนักเขตพื้นที่การศึกษา) และรูปแบบออนไลน์ผ่านแอฟพลิเคชัน ZOOM ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)...

กิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ และ กล่าวคำปฏิญญา ประจำเดือน มีนาคม 2566
2 230202 10

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น.นายยอดรัก บุรวัฒน์  ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ทุกคน ร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญญา ในกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ ประจำเดือน มีนาคม 2566 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ของ สพป.ชลบุรี เขต 2 เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมทั้งมอบนโยบาย สพฐ. และแจ้งข้อราชการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ และ กล่าวคำปฏิญญา ประจำเดือน มีนาคม 2566

งานแก้หนี้ครู มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค “Unlock a better life” ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออก
2 230202 10

วันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางอำภา  ไม้งาน ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธิเปิดงานแก้หนี้ครู มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค “Unlock a better life” ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออก เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและสวัสดิการให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม: งานแก้หนี้ครู มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค “Unlock a better life” ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออก

การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ฯ ครั้งที่ 1/2566
2 230202 10

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยนางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2566) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...