headcen

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
 1

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูและนักเรียนในการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านทับสูง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban)
 1

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Conference ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban)

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น)
 1

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน และด้านนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น)

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา
 1

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา