headcen

ประธานเปิดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2563
 1

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดทรงธรรม

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2563

ประเมินผลการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน
 1

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะ ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน และด้านนโยบาย สู่การปฏิบัติของโรงเรียนบ้านแปลงกระถิน และโรงเรียนวัดหนองสังข์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน และโรงเรียนวัดเนินสัก

อ่านเพิ่มเติม: ประเมินผลการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน

ประเมินผลการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน
 1

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะ ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน และด้านนโยบาย สู่การปฏิบัติของโรงเรียนบ้านแปลงกระถิน และโรงเรียนวัดหนองสังข์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนวัดทุ่งเหียง และโรงเรียนบ้านหนองยาง

อ่านเพิ่มเติม: ประเมินผลการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน

ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 42/2563
 1

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 42/2563 เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา และดำเนินการประชุมเพื่อสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 42/2563