headcen

ประเมินผลการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน
 1

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะ ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน และด้านนโยบาย สู่การปฏิบัติของโรงเรียนบ้านแปลงกระถิน และโรงเรียนวัดหนองสังข์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์ และโรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ

อ่านเพิ่มเติม: ประเมินผลการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน

ประเมินผลการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน
 1

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะ ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน และด้านนโยบาย สู่การปฏิบัติของโรงเรียนบ้านแปลงกระถิน และโรงเรียนวัดหนองสังข์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนวัดหนองสังข์

อ่านเพิ่มเติม: ประเมินผลการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
  DSC0126

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประเภทโรงเรียนก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปี 2563 โดยมี นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานกรรมการ ณ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ต้อนรับคณะ รองผอ.สพป.ชลบุรี.เขต 2
 1

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 2 นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับคณะ นายเขียวพร สีหะวงษ์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา ร.ร. บ้านหนองบัวลี เลขานุการคณะกรรมาธิการการคมนาคม ในโอกาสเดินทางมาส่ง นางสาวปุณยนุช ดวงศรี มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 2 และคณะของ นายสมชาย พะโยม ประธานกลุ่มโรงเรียนอำเภอแก่งหางแมว และคณะของนายภิญโญ อิ่มอุไร รอง ผู้อำนวยการ สพป.จันทบุรี เขต 2 ในโอกาสเดินทางมาส่ง นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้ว มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 2 ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ต้อนรับคณะ รองผอ.สพป.ชลบุรี.เขต 2