ผู้บริหาร

        boos55
นายธานินทร์ ชลจิตต์ 
ผอ.สพป.ชบ.2

รองผู้อำนวยการฯ

rong

yuttasat59


smart1
internalcontrol
standard
ARS59
KRS59

move59
visit
Crown
policy
money
price

KM1
banner scout
header-ksp

 

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter

  662560

  vision59
  value1mission1goal1

  70160


   :: ภาพกิจกรรม ::  
  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู เรื่อง “PLC (Professional learning Community) : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" และการจัดทำ Log Book PLC

  วันที่ 21 มี.ค.2560 นายธานินทร์  ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู เรื่อง PLC (Professional learning Community) : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" และการจัดทำ Log Book PLC ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้มีการพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีความรู้ เพื่อครูจะได้นำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู จำนวน 396 คน  จัดอบรมระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2560  ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2 โดยได้รับเกียรจิจากอาจารย์พรพิไล  เลิศวิชา  เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

  การอบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน)

  วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานการอบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน) เป็นกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนโดยบันทึกข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น เพื่อช่วยให้นักเรียนยากจนได้รับการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือจากภาครัฐ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชบ.2

  เปิดค่ายพักแรมลูกเสือ กลุ่มพนัสนิคม 3

  วันที่ 16 มีนาคม 2560 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ กลุ่มพนัสนิคม 3 ณ ค่ายลูกเสือชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของสพป.ชลบุรี เขต 2

  วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชบ.2 เพื่อพิจารณาให้สิทธิ์การเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาความปลอดภัยการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสพป.ชบ.2

  การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560

  วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชบ.2 เพื่อดำเนินการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ โดยให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

    >>กิจกรรมทั้งหมด ......

   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  ประชาสัมพันธ์ การพิจารณาสรรหาเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน

       ด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการประกาศ เรื่องการสรรหาและพิจารณาเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 ทั้งนี้สามารถส่งผลงานและติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2255 5850 - 7 ต่อ 120 และ 189 รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ


  ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชการและการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

       ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยวิชาการระดับชาติ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมสมัครเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยและส่งบทความ ได้ที่ http://www.edulpru.com/innovation2017 รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้


  ประชาสัมพันธ์ โครงการ Innovative School Summit 2017

       ด้วย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ได้จัดโครงการ Innovative School Summit 2017 ขึ้น ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2560 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณธัญญา สิมมาวัตร หมายเลข 02 661 7750 ต่อ 223 หรือ 083 0046739 อีเมล์ tanya@absolutealliances.com รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้


  ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างทักษะสมองเด็กในยุด 4.0 ด้วย EF"

       ด้วย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างทักษะสมองเด็กในยุด 4.0 ด้วย EF" ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี ชั้น 3 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มีนาคม 2560 รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้


  ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

       ด้วย สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติต่อไป รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้


  ..แสดงทั้งหมด..

  e-network

  พัฒนาเว็บไซต์ โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 2