การประชุมมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 
DSC 8823

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายธราธิป  วงษ์แก้ว น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา นายนุกูล  ชราศรี รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้แทน เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 โดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูน  ชิดชอบ รมว.กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานและมอบนโยบาย ผ่านระบบทางไกล Zoom Meeting ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567

การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานสอบตำแหน่งรอง ผอ.รร. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567
DSC 8823

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสายใจ  เหลืองอ่อน นักทรัพยากรบุคคล น.ส.นิสารัตน์  ครองชนม์ นักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานสอบตำแหน่งรอง ผอ.รร. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 ผ่านระบบทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานสอบตำแหน่งรอง ผอ.รร. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ระดับป.โท และป.เอก สาขาบริหารการศึกษา
DSC 8823

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส. วรรณา จิตต์ศิลป์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พบปะพร้อมทั้งกล่าวบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ณ ประชุมลูกเสือ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ระดับป.โท และป.เอก...

การให้คำปรึกษา แนะนำ (Coaching) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี
DSC 8823

วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้ารับการให้คำปรึกษา แนะนำ (Coaching) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี โดยได้รับคำปรึกษา แนะนำ จากนายเอกวัฒน์  ล้อสุนิรันดร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง นายทศพร  ถือพุดซา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กรรมการฯ และนางนิสา  บรรจงการ ผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง กรรมการฯ ณ ห้องประชุมสพม.ชลบุรี ระยอง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การให้คำปรึกษา แนะนำ (Coaching) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สพท. สังกัด...