12082565

การประชุมหารือการดำเนินงานโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
6

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางศิริพร  ฉลอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ น.ส.จิรนันท์ วิโรจน์ยิ่งยง นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมหารือการดำเนินงานโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ณ ห้องราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ...

การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดชลบุรี ฯ ครั้งที่ 2/2565
6

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.  นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางศิริพร  ฉลอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมชลบุรี (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดชลบุรี ฯ ครั้งที่ 2/2565

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการขอรับโอนรถยนต์ ครั้งที่ 1/2565
6

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส. สุรัชดา ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นางอำภา  ไม้งาม ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายอัคคกฤต เชยชิต ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และน.ส.นิสารัชต์  ครองชนม์ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการขอรับโอนรถยนต์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการขอรับโอนรถยนต์ ครั้งที่ 1/2565

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเกาะจันทร์ ครั้งที่ 12/2565
6

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สว่าง  จันทุมมี ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 12/2565 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเกาะจันทร์...