การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรรมการประเมินผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
0000

    วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรรมการประเมินผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรรมการประเมินผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคล...

  ประชุมชี้แจงการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
0000

    วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขลบุรี เขต 2 ร่วมประชุมชี้แจงการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมจันทนี อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมชี้แจงการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่...

 การประชุมคณะกรรมการการพิจารณาความจำเป็นการของบประมาณค่าก่อสร้าง หรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
0000

    วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการพิจารณาจัดเรียงลำดับความจำเป็นการของบประมาณค่าก่อสร้าง หรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ซึ่งมีโรงเรียนยื่นความประสงค์ของบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 9 โรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการการพิจารณาจัดเรียงลำดับความจำเป็นการของบประมาณค่าก่อสร้าง...

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาใหญ่ โรงเรียนในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2
0000

    วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และติดตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้พบปะคณะครู บุคลากร และนักเรียน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาใหญ่ โรงเรียนในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2