การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ระดับป.โท สาขาบริหารการศึกษา
DSC 8823

วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายธราธิป  วงษ์แก้ว รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานพร้อมด้วย น.ส. วรรณา จิตต์ศิลป์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้กล่าวปฐมนิเทศและบรรยายพิเศษ ให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ระดับป.โท สาขาบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ระดับป.โท สาขาบริหารการศึกษา

การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3
DSC 8823

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.อรุณรัตน์  เหลืองปัญญากุล ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษา (ครั้งที่ 3) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3  สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)...

โครงการวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ประจำปี 2567( กิจกรรมงานสงกรานต์ รดน้ำขอพร)
DSC 8823

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และบุคลากรสพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมโครงการวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจากผอ.ปราณี  หนูขาว ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ และนายชัยโรจน์ หนูขาว ผู้แทนข้าราชการบำนาญ ร่วมกิจกรรมงานสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: โครงการวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ประจำปี 2567( กิจกรรมงานสงกรานต์ รดน้ำขอพร)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและส่งเสริมการใช้ DLTV เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 3/2567
DSC 8823

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและส่งเสริมการใช้ DLTV เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมลูกเสือ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและส่งเสริมการใช้ DLTV...