ร่วมรับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน000
 

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมรับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัด ของโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) พร้อมให้กำลังใจและตอบข้อซักถามของกรรมการ ณ โรงเรียนโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) อำเภอเกาะจันทร์

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

  ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบบำบัดน้ำเสีย000
 

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมตรวจประเมินผลโครงการโรงเรียนต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร โดยมีพันเอกชวลิต จารุกลัส ผู้จัดการอาวุโสแผนกกิจการสัมพันธ์และCSR บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบบำบัดน้ำเสีย

  ประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นป. 6 และม.3000
 

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายจิรศักดื์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ (อำเภอพนัสนิคม และอำเภอบ่อทอง) ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นป. 6 และม.3

  ร่วมรับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน000
 

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมรับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัด โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ พร้อมให้กำลังใจและตอบข้อซักถามของกรรมการ ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ อำเภอเกาะจันทร์

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน