การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ประจำเดือนสิงหาคม
0000

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Perfessional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ประจำเดือนสิงหาคม สู่กลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมมือร่วมพลังในองค์กรเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป.....

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ประจำเดือนสิงหาคม

  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
0000

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี โดยมีนายไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ พร้อมคณะประเมิน เพื่อประเมินโรงเรียนต้นแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี 3 ด้าน คือ อาหารปลอดภัย ทันตกรรม กีฬา และนันทนาการ ณ โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี

  พิธีอัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทานมอบให้แก่โรงเรียนบ้านทับร้าง
0000

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ 10 อัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทานมอบให้แก่โรงเรียนบ้านทับร้าง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอำเภอบ่อทอง นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดชลบุรี อัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทานให้กับนักเรียน จำนวน 416 ชุด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทับร้าง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: พิธีอัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทานมอบให้แก่โรงเรียนบ้านทับร้าง

  การประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ
0000

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ นิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ