headcen

ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการ ครั้งที่ 11/2563
 1

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการ ครั้งที่ 11/2563

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น)
 1

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมและมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น)

การอบรมวิธีการตรวจสายตาเบื้องต้นให้กับเด็ก โครงการ "Sight for kids"
 1

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมกับสโมสรออนส์สากลและ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จำกัด จัดอบรมวิธีการตรวจสายตาเบื้องต้นให้กับเด็ก โครงการ "Sight for kids" เพื่อป้องกันความพิการทางสายตาในเด็กนักเรียน 

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมวิธีการตรวจสายตาเบื้องต้นให้กับเด็ก โครงการ "Sight for kids"

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน
 1

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 , ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 2/2564 และประชุมการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ประจำเดือน พฤศจิกายน โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป ในการนี้ ได้มีการร้องเพลงและร่วมอวยพรวันเกิดให้แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน