ผู้บริหาร

        boos55
นายธานินทร์ ชลจิตต์ 
ผอ.สพป.ชบ.2

รองผู้อำนวยการฯ

rong

yuttasat59


smart1
internalcontrol
standard
ARS59
KRS59

move59
visit
Crown
policy
money
price

KM1
banner scout
header-ksp

 

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter

  662560

  vision59
  value1mission1goal1


   :: ภาพกิจกรรม ::  
  ร่วมทำ MOU โครงการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษากับวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

  วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี, นายเต็ม เสืออ่วม รองสพป.ชบ.2 รักษาราชการในตำแหน่งผอ.สพป.ชบ.2 และนายสิริชัย สายสุวรรณ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ รักษาการผอ.วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ฝ่ายพัฒนากิจการนร.และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้เข้าร่วมทำ MOU โครงการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษากับวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม โดยมีโรงเรียนในสังกัดสพป.ชบ.2 ที่เข้าร่วมทำ MOU ครั้งนี้ จำนวน 9 โรงเรียน  ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชบ.2

  การอบรมเชิงปฏิบัติการครูโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 3

  วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 3 โดยมีกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 1, กลุ่มพนัสนิคม 2 และพนัสนิคม 3 เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการประกอบวิชาชีพ ในการนี้นายธานินทร์ ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ได้มาพบปะให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ สพป.ชบ.2

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา"

  วันที่ 27 พ.ค.2560 นายเต็ม  เสืออ่วม รองผอ.สพป.ชบ.2 รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา" ของสพป.ชบ.2  ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ ผูู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครู กลุ่มรร.พานทอง 1 ,พานทอง 2 และพนัสนิคม 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่่ยวกับมาตรฐานการศึกษาเพื่่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้รับเกียรติจากนายมาโนช  จันทร์แจ่ม ข้าราชการบำนาญอดีต ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

  การประชุมปฏิบัติการการนำเทคนิตการคิดเลขเร็ว (เวทคณิต)

  วันที่ 27 พ.ค.2560  นายเต็ม  เสืออ่วม รองผอ.สพป.ชบ.2 รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการนำเทคนิตการคิดเลขเร็๋ว แบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในสถาศึกษา ณ ห้องประชุมภิญโญ สพป.ชบ.2 ให้ักบครูในสังกัด เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและการจัดการเรียนรู้ของครูต่อไป

  การอบรม PLC

  วันที่ 25 พ.ค.2560 นายเต็ม  เสืออ่วม รองผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานเปิดการอบรม PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 วิชาหลัก ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชบ.2 การจัดอบรมแบ่งเป็น 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 จัดอบรมให้กับระดับกลุ่มโรงเรียนในสังกัด  ระยะที่ 2 จัดอบรมในระดับอำเภอ และระยะที่ 3  จัดอบรมในระดับโรงเรียน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในปีการศึกษาต่อไป

    >>กิจกรรมทั้งหมด ......

   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  ประกาศ การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงและพี่เลี้ยงเด็กพิการในสถานศึกษา

       ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงและพี่เลี้ยงเด็กพิการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ประชาสัมพันธ์ การประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน

       ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ "ประเทศไทย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์" โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 โดยกำหนดพิธ๊มอบรางวัลแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกวาดภาพฯ รายยละเอียดตามไฟล์แนบนี้ 


  ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม AEON English Speech Contest 2017

       ด้วย มูลนิธิอิออน 1% ร่วมกับ มูลนิธิอิออนประเทศไทย มีแผนจัดการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 คน เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมโปรแกรม Asia Youth Leaders 2017 ระหว่างวันที่ 21-27 สิงหาคม 2560 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนาฎศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

  ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนาฎศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ในวันที่ 7 ก.ค.2560 ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถ  มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถดาวน์โหลดเพลงที่ใช้ในการประกวดฯ ระเบียบการและใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ http://www.human.nu.ac.t้้h ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.2560 หากมีความประสงค์ส่งการแสดงเข้าร่วมประกวดฯ ขอความกรุณาส่งเอกสารได้ที่ ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียดดังแนบ


  ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

       ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ..แสดงทั้งหมด..

  e-network

  พัฒนาเว็บไซต์ โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 2