ร่วมต้อนรับคณะจากสพป.เชียงใหม่ เขต 2 มาศึกษาดูงาน ITA
0000

    วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.เชียงใหม่ เขต 2 นำโดยนายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมคณะ เพื่อร่วมแลกปลี่ยนประสบการณ์ และเทียบเคียงผลการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (สำนักงานเขตสุจริต) กับสพป.ชลบุรี เขต 2 ที่มีค่าคะแนน ITA สูงกว่าร้อยละ 90 ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับคณะจากสพป.เชียงใหม่ เขต 2 มาศึกษาดูงาน ITA

  การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
0000

    วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี และเสริมสร้างศรัทธาและความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ โดยมีคณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”

  การประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
0000

    วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมการประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ครั้งที่1/2561 เพื่อจัดทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการให้การบริหารและจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ โดยใช้รูปแบบวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ประยุกต์ในแต่ละกลุ่มสาระวิชา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสนทนา โต้ตอบ ถกปัญหา อภิปรายแลกเปลี่ยนทัศนะ และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2561
0000

    วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2561 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2 และได้แสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 1.รางวัลโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย และโรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม 2.รางวัลต้นแบบลูกเสือของสพฐ. ได้แก่ โรงเรียนวัดสุวรรณรัญญิกาวาส 3.รางวัลโรงเรียนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม 4.รางวัลโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2561