ประธานเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี กลุ่มบ่อทอง 3
0000

    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วชิราวุธบดีศรีบ่อทอง กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 3 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการฝึกให้ลูกเสือ - เนตรนารี มีทั้งทักษะกระบวนการคิด วางแผน ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเขาใหญ่

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี กลุ่มบ่อทอง 3

  รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 7/2562 และประชุมสภากาแฟ
DSC 0000

    วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 7/2562 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 มีดังนี้....

อ่านเพิ่มเติม: รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 7/2562 และประชุมสภากาแฟ

  ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักทรัพยากรบุคคล สพฐ.
0000

    วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักทรัพยากรบุคคล สพฐ. รุ่นที่ 2 โดยวัดเขาถ้ำร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการอบรมฯ หลักสูตร "บทบาทนักทรัพยากรบุคคล สพฐ.ยุคใหม่กับการพัฒนาชาติ" เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้บุคลากรสามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ โดยนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน นายพิเนตร เลิศเขมทัต นายอำเภอบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดเขาถ้ำ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักทรัพยากรบุคคล สพฐ.

  โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี สานสัมพันธ์รักกัน CHON2 ครั้งที่ 5
0000

    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และการเสริมสร้างความสามัคคี เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้บุคลากรในสังกัด มีคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความสามัคคี มีความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งมีกำหนดการดังนี้ เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพล และเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป.....

อ่านเพิ่มเติม: โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี สานสัมพันธ์รักกัน CHON2 ครั้งที่ 5