การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ฯ กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 4
2 230202 10

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  เป็นประธานคณะกรรมการพร้อมด้วย นายจักริน  คำทรัพย์  ผอ.รร.วัดหนองสังข์ และนางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ ร่วมรับฟังการรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 4 ณ รร.วัดหนองสังข์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง...

การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับรักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1
2 230202 10

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายธราธิป  วงษ์แก้ว รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการพร้อมด้วย น.ส.มนัสนันท์  เอกนิพิฐสริ ผู้ทรงคุณวุฒิ น.ส.สุวารินทร์  ถิ่นทวี ผอ.รร.อนุบาลเกาะจันทน์ และนางศิริพร ฉลอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ เป็นคณะกรรมการ ในการการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับรักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1 ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัด เข้ารับการประเมินในภาคเช้า จำนวน 8 โรงเรียน ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับรักษามาตรฐานระดับเพชร...

การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2 230202 10

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานที่ประชุม พร้อมด้วย นายธราธิป  วงษ์แก้ว น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้แทน และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามรายการ โครงการ/กิจกรรม ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ หรือโครงการ/กิจกรรมเร่งด่วนตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ฯ กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 3
2 230202 10

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานกรรมการพร้อมด้วย นายธราธิป  วงษ์แก้ว รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ผอ.ทวิท ระโหฐาน ผอ.รร.อนุบาลบ่อทอง และนางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ ร่วมรับฟังการรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 3 ณ รร.อนุบาลบ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง...