การประเมินผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา เชี่ยวชาญ
0000

    วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 รับการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ขอมีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมยศ มีเทศน์ ที่ปรึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกรรมการ นายวสันต์ นาวเหนียว ที่ปรึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ ว่าที่ร้อยตรี ทนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ และนางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสำนักงาน ก.ค.ศ. เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ.....

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา เชี่ยวชาญ

  ประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด อำเภอบ่อทอง
0000

    วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด อำเภอบ่อทอง ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2562 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและเป็นแกนนำร่วมกันต้านภัยยาเสพติด โดยมีลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาภายในอำเภอบ่อทอง จำนวน 12 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาค่ายลูกเสือบ้านบึง BB Cowboy Camp อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด อำเภอบ่อทอง

  ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ
0000

    วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" ในภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ

  ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด "การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ"
0000

    วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมคุ้มครอง นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด "การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย CLUSTER" โดยมีดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานถ่ายทอดสด

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด "การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ"