forking

headcen

ประธานเปิดการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 1

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังผ่าน PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 ณ หอประชุมจันทน์ชะมด โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 1

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายภมร หลอดแพง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประชุมคณะกรรมการจัดทำ VTR งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
 1

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำ VTR งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการจัดทำ VTR งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

เปิดการอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการวางแผน
 1

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผน การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมี นางภรณ์นภัส มากแสงสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: เปิดการอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการวางแผน