การประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา
0000

      วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และนโยบายสู่การปฏิบัติ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เพื่อชี้แจงกำหนดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา

 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ จำนวน 8 คน
0000

      วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 8 คน พร้อมทั้งให้โอวาทในการปฏิบัติตน ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มศักยภาพ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ จำนวน 8 คน

  การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ เพิ่มเติม
0000

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ เพิ่มเติม ตามกรอบงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ให้กับโรงเรียนที่มีความจำเป็นขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ เพิ่มเติม

  การประชุมคณะกรรมการประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
0000

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) .....

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)...