พิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกลไลด้านสิ่งแวดล้อมพลังงาน และอาหาร
0000

    วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายภูเบศ พลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกลไลด้านสิ่งแวดล้อมพลังงาน และอาหาร วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ปลูกฝังทัศนคติ กระตุ้นจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการนำไปสู่รากฐานของการพัฒนาให้มีความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร โดยมีพันเอก วิทยา สุวรรณดี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกลไลด้านสิ่งแวดล้อมพลังงาน และอาหาร

  การประชุมกองทุนสวัสดิการ สพป.ชบ.2 ครั้งที่ 7/2562
0000

    วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมกองทุนสวัสดิการ สพป.ชบ.2 ครั้งที่ 7/2562

  การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLCประจำเดือนกรกฎาคม
0000

    วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Perfessional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ประจำเดือนมิถุนายน สู่กลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมมือร่วมพลังในองค์กรเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป.....

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLCประจำเดือนกรกฎาคม

  การประชุมสามัญกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 2
0000

    วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานและบรรยายพิเศษการประชุมสามัญกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 2 เพื่อประชุมแจ้งข้อราชการ รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการครู และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนครู ส่งเสริมให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์ระหว่างกันอย่างสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานทั้งของตนและส่วมรวมได้ดี ณ หอประชุมกุตารนคร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมสามัญกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 2