การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินภายนอก (รอบสี่)
0000

วันที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินภายนอก (รอบสี่) เพื่อให้สถานศึกษาเข้าใจแนวทางการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินภายนอก (รอบสี่)

  โครงการอบรมทบทวนผู้กำกับลูกเสือ ประจำปี 2562
000

วันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมทบทวนผู้กำกับลูกเสือ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้กำกับลูกเสือซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี รวมถึงทบทวนความรู้ ความเข้าใจกระบวนการลูกเสือ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: โครงการอบรมทบทวนผู้กำกับลูกเสือ ประจำปี 2562

  ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
0000

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนวัดอัมพวนาราม และโรงเรียนวัดนากระรอก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ มาจนครบวาระและอุทิศตนเพื่อการศึกษา อย่างทุ่มเท เสียสละ ทั้งกำลังกาย กำลังใจ เพื่อลูกศิษย์จนประสบความสำเร็จ

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

  ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรในสำนักงาน
0000

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายภูเบศ พลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ศึกษาดูงานการบริหารงานการเงินและงบประมาณ งานบัญชี และงานพัสดุ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงบประมาณ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและเกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก นายธนู ฤทธิกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พร้อมคณะ

อ่านเพิ่มเติม: ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรในสำนักงาน