headcen

ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ยโสธร เขต 2
 1

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นำโดย นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการอบรมสร้างเสริมสมรรถนะ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสบุคลากรทางการศึกษา และการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มงาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในองค์กร ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ยโสธร เขต 2

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)
 1

วันที่ 15-16 กันยายน 2563 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ปีงบประมาณ 2563 ณ มะขามคู่ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)

กิจกรรมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตของ สพป.ชลบุรี เขต 2
 1

วันที่ 14 กันยายน 2563 ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้เข้าแถวเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธง สำนักงานโดยพร้อมเพรียงกัน สวดมนต์และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต พัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตของ สพป.ชลบุรี เขต 2

อบรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 1

วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับผู้บริหารและครู ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: อบรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563