headcen

กิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและเสริมสร้างความสามัคคี
 1

วันที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดพิธีทำบุญสำนักงาน ประจำปี พ.ศ.2564 ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและเสริมสร้างความสามัคคี โดยมีนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธาน ทั้งนี้ มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรม CHON2 GAMES ครั้งที่ 7 ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและเสริมสร้างความสามัคคี

ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 9/2564
 1

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 9/2564 เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา และดำเนินการประชุมเพื่อสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 9/2564

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ด้านยาเสพติด
 1

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ด้านยาเสพติด

กิจกรรมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตของ สพป.ชลบุรี เขต 2
 1

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้เข้าแถวเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธง สำนักงานโดยพร้อมเพรียงกัน สวดมนต์และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต พัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตของ สพป.ชลบุรี เขต 2