สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ กับ สำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Trade-Investment Promotion Agency: KOTRA)

6

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ ซึ่งจัดโดยศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่ง ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Trade-Investment Promotion Agency: KOTRA) มูลนิธิกู้ดเนเบอร์ซ (ประเทศไทย) และเครือข่ายบริษัทเอกชนจากสาธารณรัฐเกาหลี จัดกิจกรรม KOSEA Creatives STEAM Camp ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) และร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐาน วิทยาศาสตร์(ชลบุรี) ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ กับ สำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่ง...

การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)
6

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2  มอบหมายให้นางศิริพร ฉลอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรในสังกัดที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ SC-Operation และเจ้าหน้าที่ SC- Action  เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ซึ่ง สพฐ.กำหนดจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)  ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)

การประชุมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home school) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565
6

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานที่ประชุม พร้อมด้วย น.ส.ปุณยนุช  ดวงศรี น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นางศิริพร ฉลอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายอัคคกฤต เชยชิต ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  นางพรพินิจ เสืออ่วม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายประยุทธ ศรีบุญเรือง ผอ.กลุ่มกฎหมายฯ น.ส.ธนสร ดีศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ ศึกษานิเทศก์ และผู้แทนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เข้าร่วมการประชุมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home school) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home school)  ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home school) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
6

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยนางศิริพร ฉลอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายสุทธิรักษ์ สมอ่อน นักวิชาการศึกษา น.ส.นภัสกร เอ็งเจริญ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท.  และโรงเรียนที่เข้าร่วมการคัดเลือกฯ  เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2  

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน...