การประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)"
0000

    วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)" เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ITA Online 2019) ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: โครงการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ...

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต"
0000

     วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ โครงการโรงเรียนสุจริต ของ สพฐ. ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตในสังกัด จำนวน 112 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต"

  พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
0000

    วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 นำโดยนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  ร่วมประชุม Conference เพื่อรับฟังการชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
0000

     วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุม Conference เพื่อรับฟังการชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 1.การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนทั่วไป 2.การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 3.การขับเคลื่อนโรงเรียนตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 4.การเตรียมการห้องเรียนปลายทาง DLTV 5.การเตรียมการระบบการศึกษาทางไกลแบบสองทาง ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมประชุม Conference เพื่อรับฟังการชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ