ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี จังหวัดอำนาจเจริญ
0000

    วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงานให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี จังหวัดอำนาจเจริญ นำโดยนายแหลง ธนู ผอ.รร.บ้านโคกพระวินัยดี พร้อมคณะครูและนักเรียน ศึกษาดูงานตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีประโยชน์หลากหลาย และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี

 การประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
0000

    วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วยตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 5 องค์ประกอบ คือ 1. Function Base 2. Agenda Base 3. Area Base 4. Innovation Base 5. Potential Base และตัวชี้วัดการประเมินผู้บริหารองค์การ จำนวน 10 ประเด็น ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองโอ่งโรงเรียนในสังกัด อำเภอบ่อทอง
0000

    วันที่ 14 มีนาคม 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง อำเภอบ่อทอง เพื่อกำกับดูแลสถานศึกษาในเขตพื้นที่ในการบริหารการจัดการศึกษา ติดตามนโยบาย เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านออกเขียนได้ของเด็กนักเรียน พร้อมทั้งให้ขวัญกำลังใจแก่ครู นักเรียนในโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองโอ่งโรงเรียนในสังกัด อำเภอบ่อทอง

  ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน “องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2559” โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน
0000

    วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 10.20 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน “องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2559” ณ โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในการก่อสร้าง จำนวนทั้งสิ้น 8,900,000 บาท เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเป็นการเพิ่มห้องเรียนเพื่อรองรับนักเรียน ตลอดจนยังสามารถใช้ในการจัดกิจกรรมของชุมชน

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน “องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2559”