headcen

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 1

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมประชุมผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video Conference) เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อเสนอขอเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
 1

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อเสนอขอเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2564 ) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อเสนอขอเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ...

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)
 1

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)

ร่วมรับชมรายการ " ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 19/2564
 1

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 19/2564 ผ่านช่องทาง OBEC Channel เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา และดำเนินการประชุมเพื่อสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมรายการ " ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 19/2564