การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) และผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2
2 230202 10

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2566  เวลา 11.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายธราธิป  วงษ์แก้ว รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายไทยภูษา สุวรรณพันธ์ ผอ.รร.บ้านเกาะโพธ์ (วันครู ๒๕๐๐) และ น.ส. สว่าง  จันทุมมี ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) และผลการพัฒนางานตามข้อตกลงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่ม รร. เกาะจันทน์ 1 ณ รร.บ้านห้วยหวาย อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)...

สพป.ชลบุรี เขต 2 เตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ เพื่อรับตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผอ.สพท. วิทยฐานะ ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ
2 230202 10

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2566  เวลา 15.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา ภูรับพา นายนุกูล ชราศรี รอง ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการ และคณะครู ในการจัดเตรียมสถานที่ และการจัดนิทรรศการเพื่อรับตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผอ.สพท.วิทยฐานะ ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั้นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 เตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่...

ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง
2 230202 10

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2566  เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสุวิมล  สุขจิตร  ผอ.รร.บ้านหนองเกตุ  ประธานกลุ่ม รร.บ่อทอง 2 และน.ส.ศรัญญา  ไพรวันรัตน์ ผอ.รร.บ้านอ่างกระพงศ์  ประธานกลุ่ม รร.บ่อทอง 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนในการบริหาร และการจัดการเรียนการสอน ณ รร.บ้านหนองเกตุ และ รร.บ้านอ่างกระพงศ์ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา...

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2566
2 230202 10

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2566  เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยนางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2566