ผู้บริหาร

        boos55
นายธานินทร์ ชลจิตต์ 
ผอ.สพป.ชบ.2

รองผู้อำนวยการฯ

rong

yuttasat59


smart1
standard
ARS59
KRS59visit
Crown

 

 

KM1
banner scout
header-ksp

 

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter

  student

  vision59
  value1mission1goal1


   :: ภาพกิจกรรม ::  
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนวเพื่อการมีงานทำ

  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนวเพื่อการมีงานทำ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชบ.2 โดยมีบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานแนะแนวเข้าร่วมการอบรม และได้รับเกียรติจากนางวาสนา จวงสวน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจ.ชลบุรี และคณะศึกษานิเทศก์จากสพป.ชบ.2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา

  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในสถานศึกษา

  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในสถานศึกษา และมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสหกรณ์โรงเรียน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ สพป.ชบ.2

  การอบรมโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของสถานศึกษาเอกชนในสังกัด

  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของสถานศึกษาเอกชนในสังกัด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด ปัญหาติดเกม และปัญหาการประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมเรื่องเพศก่อนวัยอันควร ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชบ.2 โดยได้รับเกียรติจากนายเทอดพงศ์ บุญสร้าง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว และร.ต.จุน ประณีตพลกรัง ผบ.หมวดวิทยุถ่ายทอด กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย อำเภอเกาะจันทร์ จ.ชลบุรี พร้อมคณะ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและให้ความรู้ในครั้งนี้

  การแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2559

  วันที่ 16 มิถุนายน 2559 สพป.ชบ.2 จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยแบ่งการแข่งออกเป็นการคัดลายมือ ,การแต่งกลอนสุภาพ ,การเขียนเรียงความ ,การเขียนตามคำบอก และการอ่านเอาเรื่อง

  การประชุมคณะกรรมการการจัดทำประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของสพป.ชบ.2

  วันที่ 16 มิถุนายน 2559 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดทำประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สพป.ชบ.2 เพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชบ.2

    >>กิจกรรมทั้งหมด ......

  e-network


   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2

     รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานด้านลูกเสือ รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ข่าวประขาสัมพันธ์

  ด้วยคุณแม่บุญไทย  แซ่หรือ  มารดานายฉัน  รุจิราภิลักษณ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 2  ได้ถึงแก่กรรม กำหนดรดน้ำศพในวันที่ 17 มิถุนายน 2559  เวลา 15.00 น.  ณ วัดเกาะโพธฺาวาส  อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี  กำหนดสวดพระอภิธรรมศพตั้งแต่วันที่ 17- 22 มิถุนายน  2559  เวลา  20.00 น.  และกำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559  เวลา 16.00 น.  ณ วัดเกาะโพธาวาส  อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

   


  ข่าวประขาสัมพันธ์การประกวดบทกลอน และการประกวดเดี่ยวปีใน

  ด้วยจังหวัดระยอง กำหนดจัดงาน "สุนทรภู่ กวีโลก สืบสานตำนานไทย" ประจำปี 2559  ระหว่างวันที่ 24-27 มิ.ย.2559  ในการนี้มีกิจกรรมการประกวดบทกลอน และการประกวดเดี่ยวปี่ใน  โดยให้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในสังกัดที่สนใจส่งใบสมัคร/ผลงาน ไปที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยมีเอกสารตามไฟล์ดังแนบ


  ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดภาพถ่าย "บ้านสวนของฉัน"

     ด้วยเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้จัดทำโครงการประกวดภาพถ่าย "บ้านสวนของฉัน" เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเชิงการสร้างอัตลักษณ์ผ่านภาพถ่ายการนำเสนอภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 สิงหาคม 2559 นี้ รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ประชาสัมพันธ์ การประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559

     ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย จัดโครงการการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา ได้แสดงออกถึงความสามารถเชิงสร้างสรรค์ สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ..แสดงทั้งหมด..

  ข่าว สพฐ. แจ้ง สพป.

  พัฒนาเว็บไซต์ โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 2