พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลโปรมแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566
S 10444810

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลโปรมแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการทั้งระบบ โดยมี น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วยนางสาวธนสร  ดีศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และคณะวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 112 โรงเรียน ณ หอประชุมวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลโปรมแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566

พิธีเปิดการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
S 10444810

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรม พร้อมด้วยนางพรพินิจ  เสืออ่วม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 2 ในการอบรมครั้งนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 โรงเรียน ณ หอประชุมวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
S 10444810

วันที่ 25 พฤษภาคม  2566 เวลา 09.30 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายนุกูล  ชราศรี รอง ผอ.สพท. ชลบุรี เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วยนางพรพินิจ  เสืออ่วม ผอ.กลุ่มนิเทศ นางสาววรรณา  จิตต์ศิลป์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ เป็นคณะกรรมการในการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ณ ห้องคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2566 มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 6 ราย ณ ห้องคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงๆและความสงบเรียบร้อยอำเภอพนัสนิคม ฯ และ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอพนัสนิคม ครั้งที่ 5/2566
S 10444810

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงๆและความสงบเรียบร้อยอำเภอพนัสนิคม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอพนัสนิคมและคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอพนัสนิคม ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมอำเภอพนัสนิคม ชั้น 2 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงๆและความสงบเรียบร้อยอำเภอพนัสนิคม ฯ และ...