ผู้บริหาร

        boos55
นายธานินทร์ ชลจิตต์ 
ผอ.สพป.ชบ.2

รองผู้อำนวยการฯ

rong

yuttasat59


smart1
internalcontrol
standard
ARS59
KRS59


visit
Crown
policy

 

KM1
banner scout
header-ksp

 

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter

  king

  vision59
  value1mission1goal1

  award59

  ectoutvote


   :: ภาพกิจกรรม ::  
  สพป.ชลบุรี เขต 2 รับรางวัล KRS และ ARS ลำดับที่ 4 ของประเทศ

  นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เข้ารับเกียรติบัตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System) และตัวชี้วัดแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 (ARS : Action Plan Report System) ลำดับที่ 4 ของประเทศ จากนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2559 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

  การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญจากก.ค.ศ. ณ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500)

  วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ ว13/2556 จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมาประเมิน ผลงานนางสำอางค์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500)

  การประชุมการขับเคลื่อนมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

  วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และกลยุทธ์ จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องคุ้มครอง สพป.ชบ.2

  การอบรมโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559

  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 สพป.ชบ.2 จัดการอบรมโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559 เพื่อพัฒนาบุคลากรสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 132 คน เข้าร่วมกันอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชบ.2

  สพป.ชบ.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนดีประจำตำบล

  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 สพป.ชบ.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนดีประจำตำบล กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและการขับเคลื่อนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยนายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 ได้เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการครู และนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมงาน ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชบ.2

    >>กิจกรรมทั้งหมด ......

  e-network


   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  ประชาสัมพันธ์ การประกวดโครงการ "พี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2559"

     ด้วยมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดการประกวดโครงการ "พี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2559" เพื่อคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่ดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งมีอายุระหว่าง 12-25 ปี เข้าร่วมกิจกรรม โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.utokapat.org/JuniorWaterChallenge2559.html รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


  ประชาสัมพันธ์

     ด้วยนายวิทยา ตุงคะเสน ข้าราชการบำนาญ ได้ถึงแก่กรรม กำหนดรดน้ำศพในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.00 น. สวดพระอภิธรรม เวลา 20.00 น. ณ วัดแหลมแค อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี


  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559

       ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเรียนเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาในการถวายกฐินพระราชทาน ณ วัดวิเวกวายุพัด พระอารามหลวง ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. และร่วมบริจาคทรัพย์ได้ที่กลุ่มการคลัง สำนักอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือทางธนาณัติ สั่งจ่าย "ปณฝ. ศึกษาธิการ 10304" ชื่อผู้รับ "เลขาธิการคุรุสภา" รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย


  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับธงชาติไทย

     ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือให้เผยแพร่ความรู้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธงชาติ เพื่อให้หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปทราบและใช้ความระมัดระวังในการแสดงธงชาติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ.2529 และตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ.2534 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


  ประกาศ การขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ ของจังหวัดสระบุรี

       ด้วยเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี จะทำการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างปลอดภาระจำนอง โดยทำการขาย ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี เลขที่ 55/22-25 ถนนเทศบาล 8 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


  ..แสดงทั้งหมด..

  ข่าว สพฐ. แจ้ง สพป.

  พัฒนาเว็บไซต์ โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 2