ผู้บริหาร

        boos55
นายธานินทร์ ชลจิตต์ 
ผอ.สพป.ชบ.2

รองผู้อำนวยการฯ

rong

yuttasat59

smart1

ARS59
KRS59


transfer
strategy
visit
Crown

 

 

KM1
banner scout
header-ksp
sapa58

 

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter

  student

  vision59
  value1mission1goal1


   :: ภาพกิจกรรม ::  
  การประชุมโครงการการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา "การเรียนรายวิชาสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา" ครั้งที่ 1/2559

  วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานการประชุมโครงการการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา "การเรียนรายวิชาสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา" ครั้งที่ 1/2559 เพื่อรองรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีวศึกษาให้รองรับกับภาคแรงงานและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมีนายประชา ฤทธิผล ผอ.วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม, ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 โรงเรียนในสังกัด และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชบ.2

  ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2559

  เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2559 เวลา 09.00 น. นายคมสัน  เอกชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2559  โดยมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งมีข้อราชการสำคัญที่นำเสนอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีพิจารณาอนุมัติ อนุญาต และเพื่อทราบ  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย  ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

  การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพป.ชบ.2 ครั้งที่ 4/2559

  วันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. สพป.ชบ.2 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพป.ชบ.2 โดยมีนายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีประธานกลุ่มโรงเรียนและบุคลากรสังกัดสพป.ชบ.2 เข้าร่วมประชุม โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชบ.2

  การประชุมเพื่อสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษา สพป.ชบ.2

  วันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานการประชุมเพื่อสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษา สพป.ชบ.2 เพื่อมอบนโยบายและชี้แจง สรุปผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชบ.2

  การประชุมศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 2

  วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อมอบนโยบายและแนวปฏิบัติ ปีการศึกษา 2559 และเรื่องอื่นๆ ตามระเบียบวาระ โดยมีนายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชบ.2 และศึกษานิเทศก์ทุกคนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชบ.2

    >>กิจกรรมทั้งหมด ......

  e-network


   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  ประชา่สัมพันธ์โครงการ กบข.อุ่นใจ ประกันภัยทิพย

  สพฐ.แจ้งว่า กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการ กบข.อุ่นใจ ประกันภัยทิพย เพื่อเป็นสวัสดิการและเป็นการลดค่าใขจ่ายให้กับสมาชิก กบข. โดยมีเงื่อนไขและราคาเบี้ยปรกันภัย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้


  ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

  สพป.ตาก เขต 1 แจ้งว่านักเรียนโรงเรียนบ้านหนองมะค่า ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จำนวน 2 ราย ประสบอุบัติเหตุจากแรงระเบิด ทำให้นักเรียนเสียชีวิต สพป.ตาก เขต 1 จึงขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคทรัพย์ เพื่อเป็นกำลังใจแก่ครอบครัวนักเรียนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร  ไปยังสพป.ตาก เขต 1  โดยมีรายละเอียดการโอนเงินช่วยเหลือตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


  ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2559

       ด้วยมูลนิธิ บุณยเกตุ จะมอบทุนให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง จำนวน 5 ทุน (ทั่วประเทศ) โดยยื่นแบบขอรับทุนพร้อมเอกสารได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้


  ข่าวประชาสัมพันธ์

  จังหวัดชลบุรีแจ้งว่า กรมการศาสนา กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย.2559 เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณีปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลทั่วประเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนส่งบุตรหลาน เข้าร่วมพระบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณี  ณ วัดที่จัดโครงการฯ ใกล้บ้าน สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์โดยตรงกับวัดที่จัดโครงการฯ และหากต้องการข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี 0 3827 6407 , 0 3827 7407


  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ขอเชิญชวนท่าน/หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลผู้สนใจร่วมเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรม (เฉพาะผู้ที่ไม่เคยจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม) โดยยื่นแบบขอจดแจ้งฯ ตามไฟล์เอกสารดังแนบ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


  ..แสดงทั้งหมด..

  ข่าว สพฐ. แจ้ง สพป.

  พัฒนาเว็บไซต์ โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 2