การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการฯ สพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 9/2565
6

วันที่ 23 กันยายน 2565  เวลา 14.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานที่ประชุม พร้อมด้วย นางอำภา ไม้งาม ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางรัชณี เพ็ชร์ศรีงาม นักจัดการงานทั่วไป และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุม ว.โชคชัย รีสอร์ท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการฯ สพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 9/2565

การประชุมชี้แจงการลงทะเบียนระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)
6

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสายใจ เหลืองอ่อน นักทรัพยากรบุคคล ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทะเบียนระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal (DPA) ผ่านสื่อออนไลน์โปรแกรม ZOOM ให้กับผู้แทนข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด สพป.ชลบุรี เขค 2 ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมชี้แจงการลงทะเบียนระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
6

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานที่ประชุมพร้อมด้วย น.ส.ปุณยนุช  ดวงศรี นายธราธิป วงษ์แก้ว น.ส.สุรัชดา ภูรับพา รอง รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และที่ประชุม รับฟังบรรยายพิเศษจาก นายประเวศ คำหงส์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ นายภูเบศ พลชัย ข้าราชการบำนาญ และนางพรรณภา โกศรี ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายวินัย คุ้มครอง นายกอบต.บ้านเก่า มอบเงินรางวัลสนับสนุนการแสดงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย  และนายกฤตภัค วิวัตรชัย ผอ.สกสค.จังหวัดชลบุรี มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการฯ ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 3/2565
6

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานที่ประชุมพร้อมด้วย นายธราธิป วงษ์แก้ว รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นายณัชรัณ ภู่ระหงษ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สพม.จันทบุรี - ตราด นางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวสุพิชฌาย์ อนุรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 3/2565 ราย นายประยุทธ ศรีบุญเรือง ตำแหน่งนิติกร ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38...