headcen

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาฯ1
 

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายกมล ขวัญดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ และนายประยุทธ ศรีบุญเรือง นิติกรชำนาญการ คณะกรรมการชุดที่ 1 ออกตรวจโรงเรียนวัดหนองกะขะ (บุญยิ่งประชานุกูล) และโรงเรียนวัดห้วยยาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไปและนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อ่านเพิ่มเติม: ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาฯ

ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 11/25631
 

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 11/2563 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ เพื่อดำเนินการประชุมการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงานการเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 11/2563

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาฯ1
 

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายกมล ขวัญดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ และนายประยุทธ ศรีบุญเรือง นิติกรชำนาญการ คณะกรรมการชุดที่ 1 ออกตรวจโรงเรียนวัดโป่งตามุข และโรงเรียนวัดหนองกาน้ำ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไปและนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อ่านเพิ่มเติม: ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาฯ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาฯ1
 

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายกมล ขวัญดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ และนายประยุทธ ศรีบุญเรือง นิติกรชำนาญการ คณะกรรมการชุดที่ 1 ออกตรวจโรงเรียนวัดหนองแช่แว่น และโรงเรียนวัดบ้านไร่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไปและนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อ่านเพิ่มเติม: ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาฯ